040 – 7470129 info@janssenschepens.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1: De maatschap

De maatschap Janssen Schepens advocatuur mediation incasso (hierna te noemen: Janssen Schepens) bestaat uit natuurlijke personen.

Artikel 2: De opdrachtgever

Onder opdrachtgever wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die Janssen Schepens opdracht geeft voor het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 3: De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

  1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, die worden gesloten met Janssen Schepens. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de aanvullende opdrachten of de vervolgopdrachten aan Janssen Schepens.
  2. Op deze algemene voorwaarden kan niet alleen Janssen Schepens een beroep doen, maar ook de personen die door haar worden betrokken bij de uitvoering van opdrachten. Ook medewerkers die niet meer werkzaam zijn voor Janssen Schepens kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen.
  3. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever kunnen niet aan Janssen Schepens worden tegengeworpen.

Artikel 4: De overeenkomst van opdracht

Iedere overeenkomst van opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Janssen Schepens. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Op de overeenkomst van opdracht is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 5: De uitvoering van de opdracht

  1. Janssen Schepens voert de opdracht uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Janssen Schepens tegen vorderingen van derden die stellen dat zij direct of indirect schade hebben geleden door werkzaamheden van Janssen Schepens.
  2. Bij de uitvoering van de opdracht neemt Janssen Schepens de geldende regelgeving in acht, waaronder de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
  3. Bij de uitvoering van de opdracht handelt Janssen Schepens zoals de opdrachtgever van een redelijk bekwaam en redelijk handelende advocaat mag verwachten.

Artikel 6: Bewaring van stukken

Nadat de werkzaamheden zijn geëindigd, wordt het dossier gesloten en worden de stukken uit het dossier gearchiveerd. Deze stukken zullen worden bewaard voor een periode van zeven jaar nadat de werkzaamheden zijn beëindigd, na afloop waarvan deze worden vernietigd.

Artikel 7: Honorarium en verschotten

  1. Ter vergoeding van de te verrichten werkzaamheden voor de opdrachtgever, maakt Janssen Schepens aanspraak op honorarium, te vermeerderen met zogenaamde verschotten en met omzetbelasting (btw).
  2. Verschotten zijn de te specificeren uitgaven, zoals griffierechten, reis- en verblijfskosten, uittreksels, deurwaarderskosten, procureurssalaris en overige kosten van derden.
  3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen berekent Janssen Schepens haar honorarium volgens het geldend uurtarief, gebaseerd op het laatstelijk door de Nederlandse Orde van Advocaten aanbevolen standaarduurtarief, jaarlijks aan te passen op basis van het gangbaar prijsindexcijfer.
  4. Janssen Schepens is bevoegd om het honorarium tussentijds in rekening brengen, al dan niet bij wege van voorschot, in dat geval achteraf met de (eind)declaratie te verrekenen.