040 – 7470129 info@janssenschepens.nl

Formulier kosten rechtsbijstand

Toevoegingen

Voor wat betreft de kosten die aan de rechtsbijstandverlening zijn verbonden zal, zoals afgesproken, voor u een toevoeging worden aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad zal beoordelen of u daarvoor in aanmerking komt. Als dat het geval is zal de Raad aan u een eigen bijdrage opleggen. Deze zullen wij bij u in rekening brengen. Naast de verschuldigde eigen bijdrage dienen er mogelijk in uw zaak nog andere kosten te worden gemaakt zoals griffierecht, kosten voor het opvragen van uittreksels etc. Deze kosten zullen wij aan u doorbelasten.  Voor de betaling van de kosten van rechtsbijstand kunt u mogelijk bijzondere bijstand krijgen van uw gemeente. Om te bezien of u hiervoor in aanmerking komt kunt u contact opnemen met ons kantoor of met uw gemeente.

Indien de declaratie voor de eigen bijdrage of andere kosten niet door u aan ons kantoor wordt voldaan, dan hebben wij het recht om de Raad voor Rechtsbijstand hiervan binnen drie maanden op de hoogte te stellen. Daarbij wordt aan de Raad dan verzocht om de aan u verstrekte toevoeging tussentijds te beëindigen. Een dergelijk verzoek houdt in dat wij het recht hebben ons aan de zaak te onttrekken. Wij zijn dan niet langer verplicht om rechtsbijstand te verlenen. Het voorgaande betekent tevens dat u voor ditzelfde rechtsbelang niet meer kan worden toegevoegd.

De Raad voor Rechtsbijstand zal ons na afloop van de zaak verzoeken aan te geven of de rechtsbijstand heeft geleid tot enig financieel resultaat aan uw zijde. Dat is bijvoorbeeld het geval indien de wederpartij wordt veroordeeld tot betaling van een vordering aan u of in geval van een echtscheiding door verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap waaruit u vermogen verkrijgt. Als het vermogen dat u verkrijgt hoger is dan de helft van het heffingsvrije vermogen, dan zal de toevoeging na afloop van de zaak worden ingetrokken en zullen wij bij u alsnog de verrichte werkzaamheden op betalende basis in rekening moeten brengen.

Voor meer informatie over het toevoegbeleid van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u terecht op de website www.rvr.org.

Tevens controleert de Raad voor Rechtsbijstand achteraf, na verlening van de rechtsbijstand, steekproefsgewijs of het inkomen wat door u in het jaar waarin u rechtsbijstand ontving daadwerkelijk is genoten ook recht op de toevoeging gaf. Als dat niet het geval is zal de Raad de toevoeging achteraf alsnog intrekken en van u betaling vorderen van het bedrag dat destijds door hen aan ons kantoor is vergoed. Tevens geeft dat ons kantoor dan het recht om alsnog de verrichte werkzaamheden in uw zaak bij u in rekening te brengen op basis van ons uurtarief. Ons kantoor hanteert een uurtarief van €195,- per uur inclusief BTW. Uiteraard wordt daarop dan het bedrag dat we van de Raad voor Rechtsbijstand hebben ontvangen in mindering gebracht. Ook indien de opbrengst van de zaak even hoog of hoger is dan de resultaatgrens, geeft dat ons kantoor het recht om alsnog de verrichte werkzaamheden in uw zaak bij u rekening te brengen op basis van voornoemd uurtarief. De resultaatgrens ligt op de helft van het voor u geldende heffingsvrij vermogen.

Mocht blijken dat u niet voor een toevoeging in aanmerking komt, dan geldt hetgeen hieronder staat  vermeld onder het kopje ‘Betalende zaken’.

Betalende zaken

Mocht u niet voor een toevoeging in aanmerking komen, dan kan ons kantoor u bijstaan op basis van ons uurtarief ter hoogte van € 195,- inclusief BTW. Het is ons kantoorbeleid dat maandelijks tussentijds wordt gedeclareerd. Er wordt voor verzonden declaraties een betalingstermijn van twee weken gehanteerd. De declaraties zullen voorzien zijn van een urenspecificatie.

Naast het verschuldigde honorarium dienen er mogelijk in uw zaak nog andere kosten te worden gemaakt zoals griffierecht, kosten voor het opvragen van uittreksels, het inschakelen van een deurwaarder etc. Deze kosten zullen wij aan u doorbelasten.